AVÍS LEGAL

  1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc Web www.foneriesguinjoan.es (d’aquí en endavant, LA WEB), del que es titular FONERIES GUINJOAN, S.L. (d’aquí en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc Web de EL PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica la acceptació plena i sense reserves de totes y cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.
 
L’usuari queda obligat a fer un us correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usatges del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari serà responsable davant DEL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que pogueren causar-ne com a conseqüència del incompliment de la esmentada obligació.
 
1. INDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS
 
EL PROPIETARI DE LA WEB, en acompliment de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic els informa que:
 
La seva denominació social es: FONERIES GUINJOAN, S.L.
El seu CIF es: B43597822
El seu domicili social està situat a: C/ General Moragues Nº 80 3º 2º; 43203 REUS (Tarragona ).
Inscrita en el Registre Mercantil de Registro Mercantil de Tarragona Tom: 1550, Foli: 129, Full: T19908. Inscripció 1ª.
 
Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que li detallem a continuació.
 
Tfno: 977 330 557
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzen mitjançant correu postal o qualsevol altre mitja dels abans esmentats.
 
2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ
 
El lloc Web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, tanmateix, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts al seu lloc Web al compliment amb caràcter previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix la autenticitat, veracitat i actualització de totes aquelles dades que comuniqui AL PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable en cas de realitzar manifestacions falses o inexactes.
 
L’usuari es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i dels serveis DEL PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre d’altres:
 
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme, o en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions que puguin alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics DEL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc Web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels que EL PROPIETARI DE LA WEB presta llurs serveis.
c) Intentar accedir els comptes del correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics DEL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extreure-hi informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel•lectual o industrial així com violar la confidencialitat de la informació DEL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’altres usuaris de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a no ser que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets, o que això sigui legalment permès.
g) Recollir dades amb finalitats publicitàries i remetre publicitat de qualsevol mena i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment.
 
Tots els continguts del lloc Web, com a texts, fotografies, gràfics, imatges, iconografia, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany AL PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre de cap forma com a cedits al usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà del que sigui estrictament necessari per a el correcte us de la Web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin al lloc Web poden visualitzar els continguts i fer, si s’escau, copies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin desprès cedits a tercers, ni se instal•lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes identificatius de qualsevol mena que apareixen en el lloc WEB son propietat DEL PROPIETARI DE LA WEB, sense que hi hagi cap possibilitat que l’ús o accés al mateix atribueixi al usuari cap dret sobre els mateixos.
En compliment de la Llei de la Propietat Intel•lectual, la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

Les imatges, logotips i marques aparegudes en aquest lloc Web son propietat dels seus respectius propietaris i estan, o poden estar, subjectes a drets i/o llicencies d’us. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts son propietat de FONERIES GUINJOAN S.L.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc Web enllaçat, no l’acceptació i aprovació per part DEL PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Les persones que es proposin establir un hiperenllaç, prèviament tindran que sol•licitar autorització per escrit AL PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina de inici del nostre lloc Web, tanmateix tindran que abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il•lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari l’hi doni als materials posats a disposició en aquest lloc Web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.
 
3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
 
El contingut del present lloc Web es de caire general i te una finalitat únicament informativa, sense que es garanteixi de cap manera el ple accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on lo permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota la naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc Web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com de la existència de vicis i defectes de qualsevol mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi d’ accedit a traves del lloc Web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) El incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, l’ús del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc Web. En particular, i a mode d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable en cap cas de les actuacions de tercers que vulnerin els drets de propietat intel•lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal u familiar i al pròpia imatge, així com a la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il•lícita. Tanmateix, EL PROPIETARI DE LA WEB, declina qualsevol responsabilitat envers a la informació que hi hagi fora d’aquest lloc Web i que no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest lloc Web és exclusivament la de informar al usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que s’ofereix en aquest lloc Web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, ni invita o recomana la visita als mateixos; per això tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPPITARI DE LA WEB no es responsabilitza tampoc de l’establiment de hipervincles per part de tercers.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre ho farem sol•licitant-li que ho faci voluntàriament i de manera expressa. Les dades recollides mitjançant els diferents formularis de registre i de contacte del lloc Web o per altres mitjans seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, del que és responsable EL PROPIETARIO DE LA WEB tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol•licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre i la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense els seu consentiment exprés.
Tanmateix, FONERIES GUINJOAN S.L. cancel•larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplertes o deixin d’esser necessàries o pertinents per a llur finalitat, de conformitat amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
El usuari podrà revocar el consentiment donar i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-se als efectes al domicili social de FONERIES GUINJOAN, S.L., situat a C/ General Moragues Nº 80 3º 2ª 43203 Reus (Tarragona) identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que es pretén exercici.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa aplicable. Malgrat tot, no assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de el usuari.
 
EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació dels serveis del lloc Web. Els cookies son fitxers físics de informació personal que es instal•len el propi terminal de el usuari. El usuari te la possibilitat de configurar els seu navegador de maneta que es impedeixi la creació d’arxius cookies o que s’adverteixi d’aquest fet.
 
Si opta per abandonar el nostre lloc Web a través d’enllaços a llocs Web que no pertanyin AL PROPIETARI DE LA WEB, aquest no es farà responsable en cap cas de les polítiques de privacitat d’aquestos llocs Web ni de les cookies que aquestos puguin emmagatzemar el equip del usuari.

Pel que fa al enviament de correus electrònics, la nostra política es centra en remetre-li únicament les comunicacions que vostè ens hagi sol•licitat rebre i/o que puguin resultar del seu interès.

Si vostè no vol rebre aquestos missatges per correu electrònic li oferim a traves dels mateixos la possibilitat de exercir el seu dret de cancel•lació i renuncia a la seva recepció, de conformitat amb el que es disposa a Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 
PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL•LÍCIT
En cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que indiquin la utilització de continguts i/o de la realització de qualsevol activitat de caràcter il•lícit a les Web incloses o accessibles a través del lloc Web, tindrà que notificar-ho AL PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, indicant les suposades infraccions i declarant i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la seva notificació és exacta.

FONERIES GUINJOAN, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils i/o penals que consideri adients per la utilització indeguda de les seves pàgines Web i continguts, o be per a incompliment de les seves condicions.

Per a tot litigi que incumbeixi al lloc Web DEL PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona.
 
PUBLICACIONS
 
La informació administrativa facilitada a través del lloc Web no substitueixi la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ésser publicats formalment els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc Web es té que entendre com a una guia sense propòsit de validesa legal.